KARBO KARBO КАРБО

KARBO KARBO КАРБО

Electronic Karbovanets Karbowaniec Elektroniczny Електронний Карбованець

Ukrainian privacy coin Ukraińska moneta prywatności перша українська криптовалюта

cryptocurrency based on CryptoNote blockchain tech. на основі блокчейн-технології CryptoNote. w oparciu o technologię blockchain CryptoNote.

Learn more Дізнайтесь більше Dowiedz się więcej
Features Особливості Cechy

Confidential payments without intermediaries and regulators Конфіденційні платежі без посередників та регуляторів Poufne płatności bez pośredników i regulatorów

With Karbo you are your own bank Із Карбованцем ви самі собі банк Z Karbo jesteś swoim własnym bankiem

Privacy matters Конфіденційність має значення Poufność ma znaczenie

Hidden balances, untraceable payments, coins fungibility, resistance to the blockchain analysis thanks to the CryptoNote technology. Privacy is mandatory for all operations. Приховані баланси, невідстежувані платежі, взаємозамінність монет, стійкість до аналізу блокчейну - завдяки технології CryptoNote. Конфіденційність обов'язкова для всіх операцій. Ukryte salda, niemożliwe do śledzenia płatności, zamienność monet, odporność na analizę blockchain dzięki technologii CryptoNote. Prywatność jest obowiązkowa dla wszystkich operacji.

Liberty is your full control Свобода - це ваш повний контроль Wolność to Twoja pełna kontrola

Only you control your money and are responsible for their safety. No one can take them away from you or confiscate them, seize them, deny you access, or restrict your freedom to dispose of your money. You can send them to anyone, anywhere in the world anytime. Tylko ty kontrolujesz swoje karbowańce i jesteś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Nikt nie może ci ich odebrać ani skonfiskować, odmówić ci dostępu ani ograniczyć wolności do rozporządzania twoimi karbowańcami. Możesz wysłać je do dowolnego miejsca na świecie, komukolwiek i kiedykolwiek chcesz. Тільки ви контролюєте свої карбованці і відповідаєте за їх безпеку. Ніхто не може відібрати їх у вас чи конфіскувати, відмовити вам у доступі чи обмежити вашу свободу розпоряджатись своїми карбованцями. Ви можете відправити їх в будь-яку точку світу, кому завгодно і коли завгодно.

No intermediaries and regulators Без посередників і регуляторів Bez pośredników i regulatorów

Transactions take place through a decentralized system without any intermediaries. And emissions system operates according to a predefined mathematical algorithm without central control bodies. Transakcje są dokonywane przez zdecentralizowany system bez pośredników. System i emisja działają zgodnie z określonym algorytmem matematycznym bez scentralizowanego zarządzania. Транзакції проходять через децентралізовану систему без будь-яких посередників. Система та емісія працює згідно заданого математичного алгоритму без центральних та контролюючих органів.

Openness and accessibility Відкритість і доступність кожному Otwartość i dostępność dla wszystkich

Karbo is an open and decentralized network. Everyone is welcomed to contribute, participate in mining, development and governance. There are no monthly account fees, there is no need for a bank card, license or permission, – you can download a Karbo wallet free of charge. Karbowaneć — to otwarty, egalitarny, zdecentralizowany system. Każdy może dołączyć do rozwoju oraz zostać użytkownikiem bez żadnych ograniczeń. Brak opłat miesięcznych, nie trzeba iść do banku, aby otworzyć konto — wystarczy tylko pobrać portfel i uruchomić go. Bezpłatnie. Карбованець — відкрита, децентралізована система. Кожен може долучитись до розробки та самоврядування, стати користувачем мережі без жодних дозволів та обмежень. Немає абонентської плати, непотрібно йти до банку відкривати рахунок — вистачить завантажити і запустити гаманець. Безкоштовно.

Security and reliability Безпека та надійність Bezpieczeństwo i niezawodność

The network, transactions, your account, and your coins are cryptographically protected (encrypted). Sieć, transakcje, twoje konto i karbowańce są chronione kryptograficznie (szyfrowane). Мережа, транзакції, ваш рахунок та карбованці криптографічно захищені (зашифровані).

All coins are equal Всі монети рівноцінні Wszystkie monety są takie same

Fungibility means all coins have equal value and are interchangeable because it is impossible to trace their history. Wszystkie karbowańce mają tę samą wartość i są jednorodne, to znaczy wymienne, ponieważ ich przeszłości nie można prześledzić. Усі карбованці мають однакову вартість і є однорідними, тобто взаємозамінними, тому що їхню історію неможливо прослідкувати.

One CPU — One Vote Jenen Procesor — Jeden Głos Один Процесор — Один Голос

Solo-only CPU mining without pools and ASICs Wydobywanie wyłącznie solo na procesorze, bez kopalni Виключно соло-майнінг, без пулів та ASIC

One of the key principles of CryptoNote is Egalitarian Proof of Work: "The proof of work mechanism acts as a voting system. Thus, it is crucial that during the voting process all the participants have equal voting privileges." In attempt to disable and prevent centralization of mining resulting in possible censorship, we introduced botnet- and mining pools resistant solo mining approach, called “Signed Proof-of-Work”. We replaced the standard POW algorithm for CryptoNote coins with our unique CPU-only solo mining algo that uses custom YeSPOWer with blockchain cache and signing blocks with miner's private keys thus effectively preventing pooled mining and botnets. Одним із ключових принципів CryptoNote є Егалітарний Доказ Виконаної Роботи (POW): «Механізм підтвердження роботи діє як система голосування. Тому вкрай важливо, щоб під час процесу голосування всі учасники мали однакові привілеї голосування». Щоб запобігти централізації майнінгу, а відтак потенційній цензурі, ми запровадили стійкий до ботнетів і пулів підхід до соло-майнінгу, який називається «Підписане Підтвердження Роботи». Ми замінили стандартний алгоритм POW для монет CryptoNote нашим унікальним алгоритмом соло-майнінгу лише на ЦП, який використовує модифікований YeSPOWer з кешуванням блокчейну та підписуванням блоків приватними ключами майнера, таким чином ефективно запобігаючи майнінгу в пулах та ботнетам. Jedną z kluczowych zasad CryptoNote jest Egalitarny dowód pracy: „Mechanizm dowodu pracy działa jak system głosowania. Dlatego ważne jest, aby podczas procesu głosowania wszyscy uczestnicy mieli równe prawa głosu”. Próbując zapobiec centralizacji kopania skutkującej możliwą cenzurą, wprowadziliśmy podejście do kopania solo, odporne na botnety i pule wydobywcze, zwane „Signed Proof-of-Work”. Zastąpiliśmy standardowy algorytm POW dla monet CryptoNote naszym unikalnym algorytmem kopania solo, przeznaczonym tylko dla procesorów, który wykorzystuje niestandardowy YeSPOWer z pamięcią podręczną blockchain i podpisywaniem bloków kluczami prywatnymi, skutecznie zapobiegając w ten sposób wydobywaniu w pulach wydobywczych i botnetom.

Read more Докладніше Dokładniej Download & start mining Скачати й почати майнінг Pobierz i zacznij kopać

People's electronic cash Elektroniczna gotówka ludowa Народна електронна готівка

Peer-to-peer uncensored transactions Nieocenzurowalne transakcje peer-to-peer Безпосередні транзакції без цензури

Karbo — is electronic cash, Ukrainian national cryptocurrency, just like Bitcoin but anonymous thanks to Cryptonote technology.
The name "Karbo" is derived from Ukrainian word "karbovanets", that comes from an ancient way of recording settlements or debts by marking wooden stick called "tally stick" or "tally" with a system of notches that was very popular in the Mediaeval Europe from Antiquity up to the first decades of XX century. The stick would be split in half, down its length from one end to the other. The debtor would retain half, called the "foil". The creditor would retain the other half, called the "stock". Because wooden stick has natural and distinctive irregularities, the two halves would match only each other providing simple and effective protection against forgery. The way medieval tally sticks system worked resembles how blockchain works. The name "karbovanets" and its shortened version "Karbo" is derived from the stem "karb" in Eastern European languages for marks on tally sticks.
The "karbovanets" has been a distinct unit of currency in Ukraine during three separate periods in its history. "Karbovanets" therefore is a very well-known word, with very strong associations with "money" not only in Ukraine but also in Russia and other neighboring countries. It sounds familiar to people, which makes it more easy to adopt. It was resurrected in the digital form of cryptocurrency as people’s unofficial, independent exchange medium.
“Карбованець” — це цифрові інтернет-гроші, криптовалюта, така як Біткойн, тільки українська і конфіденційна завдяки технологіям Cryptonote.
Назва походить від стародавнього способу записування розрахунків або боргів шляхом нанесення (карбування) на дерев’яній паличці спеціальних позначок — “карбів” (зарубок), який був поширеним на території сучасної України і цілої Європи в єпоху Середньовіччя, а подекуди вживався ще навіть на початку XX ст. Палиця розщеплювалась уздовж надвоє і кожна половина з зарубками залишалася в учасників угоди. Приклавши половинки одну до одної, можна було перевірити чи не підроблялись зарубки. Це дуже нагадує роботу блокчейну.
“Карбованець” був грошовою одиницею України в різні періоди її історії до 1996 року, а також це українська назва грошової одиниці СРСР. “Карбованець”, таким чином, є дуже відомим словом, що міцно асоціюється з грошима не тільки на території України, але й в сусідніх країнах. Це слово знайоме людям, що полегшує сприйняття. У неслов’янських ресурсах для полегшення читання та вимови використовується скорочення “Karbo”, яке користується популярністю й серед українських користувачів. “Карбованець" відновлено в цифровій формі криптовалюти у якості народної обмінної одиниці – неофіційної та незалежної.
„Karbowaniec” (Karbo) jest zdecentralizowaną siecią wymiany typu peer-to-peer, Karbo — to ukraińska kryptowaluta narodowa, zdecentralizowana sieć wymiany typu peer-to-peer, podobnie jak Bitcoin, ale anonimowa dzięki technologii Cryptonote.
Nazwa pochodzi od starożytnego sposobu zapisu rozliczeń lub długów poprzez wycinanie (karbowanie) na drewnianym patyku znaków tzw. „karbów”, który był powszechny na terenie współczesnej Ukrainy i całej Europy w epoce średniowiecza, a czasami używany nawet na początku XX wieku. Patyczek był dzielony na dwiw czśći wzdłuż i każda połowa zostawała u uczestników transakcji. Przykładając połówki jedną do drugiej, można było sprawdzić, czy karby nie zostały sfałszowane. To przypomina zasadę działania technologii blockchain.
„Karbowaneć – to jednostka pieniężna Ukrainy w w różnych okresach jej historii do 1996 roku, a także w ZSRR nazwa nazwa „karbowaniec” była używana oficjalnie jako ukraińskojęzyczny odpowiednik słowa „rubel” i widniała na radzieckich banknotach. „Karbowaniec” jest więc znanym słowem, które jest mocno powiązane z pieniędzmi nie tylko w Ukrainie, ale także w sąsiednich krajach, co ułatwia percepcję. Dla ułatwienia czytania i wymowy, używa się nazwa skrócona “Karbo”. „Karbowaniec” został przywrócony w formie cyfrowej kryptowaluty jako ludowa jednostka wymiany – nieformalny i niezależny.

Documentation Документація Dokumentacja

Specs & Stats Характеристики Specyfikacje

Specification Специфікація Specyfikacja

Some basic details in a nutshell Дяякі технічні параметри Niektóre podstawowe informacje

 • Ticker: KRB
 • Symbol: Ҝ – Ka with vertical stroke, it is a letter of the Cyrillic script
 • Proof-of-work algorithm: Custom YeSPOWer
 • Block time: 240 seconds
 • Difficulty: retarget each block
 • Divisible up to: 1012 atomic units (up to 12 decimal places)
 • Emission: infinite, initial supply – 10,000,000,000,000,000,000 atomic units, or 10 million KRB
 • Tail emission: ~2% inflation p.a.
 • Block reward: slight change every block according to formula
  R = max((S - A)/218, (A / 100 * 2) / B)
  where 'S' is initial supply, 'A' is amount of already generated coins, 'B' is est. nr of blocks p.a.
 • Ticker: KRB
 • Symbol: Ҝ – litera Ka cyrylicy z pionową kreską
 • Algorytm Proof-of-work: Custom YeSPOWer
 • Czas bloku: 240 sekund
 • Poziom trudności: ponownie w każdym bloku
 • Podzielność na: 1012 jednostek (do 12 znaków po przecinku)
 • Emisja: stała, początkowa ilość monet – 10,000,000,000,000,000,000 najmniejszych jednostek, lub 10 milionów KRB
 • Dodatkowa emisja: ~2% od początkowej ilości za rok
 • Nagroda za blok: stopniowo zmienia się w każdym bloku wg formuły
  R = max((S - A)/218, (A / 100 * 2) / B)
  gdzie 'S' = ilość najmniejszych jednostek, 'A' - ilość już dobytych jednostek, 'B' to szacunkowa liczba bloków rocznie.
 • Тікер: KRB
 • Символ: Ҝ – кирилична літера Ка з вертикальним штрихом
 • Алгоритм Proof-of-work: Custom YeSPOWer
 • Час блоку: 240 секунд
 • Рівень складності: перенацілювання кожного блоку
 • Ділиться на: 1012 одиниць (до 12 знаків після коми)
 • Емісія: постійна, початкова маса монет – 10,000,000,000,000,000,000 найменших одиниць, або 10 мільйонів крб.
 • Додаткова емісія: інфляція ~2% від початкової маси у рік
 • Нагорода за блок: плавно змінюється кожного блоку за формулою
  R = max((S - A)/218, (A / 100 * 2) / B)
  де 'S' = к-ть найменших одиниць, 'A' - к-ть вже викарбуваних монет, 'B' - є оціночним числом блоків на рік

Live stats Статистика на живо Statystyki na żywo

 • Blockchain height: Висота блокчейну: >Wysokość blockchain: ...
 • Hashrate: Швидкість хешування: Szybkość hashowania: ...
 • Difficulty: Складність карбування: Trudność karbowania: ...
 • Reward: Нагорода за блок: Nagroda za blok: ...
 • Supply: Карбованців в обігу: Całkowita liczba wybitych monet: ...
Download Завантажити Pobierz

Our wallets and apps Наші гаманці та програми Nasze portfele i aplikacje

Choose and download wallet for your operating system Виберіть та завантажте гаманець для вашої системи Wybierz i pobierz portfel dla swojego systemu

Command-line Suite

Command-line tools for services. Набір для роботи в командному рядку. Zestaw programów wiersza poleceń.

QT Wallet Classic

Native Karbo wallet. Основний гаманець Карбо. Natywny portfel Karbo.

QT Spring Wallet

Alternative Karbo wallet. Альтернативний гаманець Карбо. Alternatywny portfel Karbo.

Lite Wallet

Doesn't store the blockchain on disk. Не зберігає блокчейн на диску. Nie przechowuje blockchain na dysku.

Web Wallet

Custodial. Accessible anywhere, anytime. Instant: no need to wait for sync. Кастодіальний. Доступний всюди й будь-коли. Не треба чекати на синхронізацію. Powierniczy. Dostępny wszędzie, kiedykolwiek i natychmiast. Nie trzeba czekać na synchronizację.

Browser Wallet

Client-side. Works right in your browser. На стороні клієнта. Працює просто у вашому браузері. Po stronie klienta. Działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce.

Mobile Wallet

Lite wallet for mobile. Легкий гаманець для мобільного. Portfel Lite na telefon komórkowy.

Paper Wallet

Offline wallet generator. Офлайн генератор гаманця. Generator portfela offline.

Blockchain Bootstrap

Blockchain files for downloading. Файли блокчейну для завантаження. Pliki Blockchain do pobrania.

Ecosystem Екосистема Ekosystem

Where to buy or exchange Де купити й обміняти Gdzie kupić i wymienić

BTC-Trade UA

BTC-Trade UA

TradeOgre

TradeOgre

Richamster

Richamster

OCCE

OCCE

Cryptobuy

Cryptobuy

ExchangeAssets

Exchange Assets

Xeggex

Xeggex